مسابقه رادیو سلامت

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

با هر کد ملی تنها یکبار مجاز ثبت پاسخ هستید

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

لطفاً نام معاونت محل خدمت خود را وارد نمایید

لطفاً شماره تلفن خود را وارد نمایید

سوال این هفته:

کدام پوزیشن (وضعیت)زیر را برای بیمار در هنگام CPR توصیه می کنید؟

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

کد امنیتی
تغییر کد لطفاً فیلد را بررسی نمایید

۱۳۹۹ | تمامی حقوق سایت متعلق به صدای جمهوری اسلامی ایران است