مسابقه رادیو سلامت

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

با هر کد ملی تنها یکبار مجاز ثبت پاسخ هستید

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

سوال شماره 1:

مصدومی که بیهوش است ولی نفس میکشد (دارای علایم حیاتی است) را در چه وضعیتی باید قرار دهیم؟

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

کد امنیتی
تغییر کد لطفاً فیلد را بررسی نمایید

۱۳۹۸ | تمامی حقوق سایت متعلق به صدای جمهوری اسلامی ایران است