مسابقه رادیو سلامت

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

با هر کد ملی تنها یکبار مجاز ثبت پاسخ هستید

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

لطفاً نام معاونت محل خدمت خود را وارد نمایید

لطفاً شماره تلفن خود را وارد نمایید

سوال :

اولین و موثرترین راه برای کمک به مصدوم هشیاری که دچار خفگی با جسم خارجی (لقمه یا...) شده چیست؟

لطفاً فیلد را بررسی نمایید

کد امنیتی
تغییر کد لطفاً فیلد را بررسی نمایید

۱۳۹۸ | تمامی حقوق سایت متعلق به صدای جمهوری اسلامی ایران است